Schoolvisie

 

TER DREEF, eigen opvoedingsproject.

 

SAMEN op DREEF, met vele participanten als sterke stapstenen…

Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.

 

Kind, blij dat jij er bent.

Ouders en grootouders, jullie bijdrage is welkom.

Het oudercomité, een dynamisch team.

Het schoolbestuur, een sterke organisatie.

De scholen behorende tot de vzw KOM willen, naast een plaats voor kennisoverdracht, tegelijk een christelijk geïnspireerde leef- en leergemeenschap zijn waar kinderen zich kunnen ontplooien tot goed opgeleide, zelfstandige doch tevens sociaalvoelende jongvolwassenen op weg in hun groeibeweging naar een eigen levensbeschouwelijke identiteit. Binnen deze visie:

* willen wij, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, elk kind, met zijn specifieke talenten en tekortkomingen, kansen geven om zich te ontplooien tot enerzijds een zelfstandige (opgeleid, kritisch, weerbaar, creatief) maar anderzijds ook een sociaalvoelend persoon.

* willen wij streven naar maximale kwaliteit via eigentijdse pedagogiek en didactiek teneinde via het meest efficiënte pad de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor ieder kind te kunnen bereiken.

* willen wij werken aan de totale persoonlijkheid van de kinderen waarbij niet enkel de kennis benadrukt wordt, maar waar ook het emotionele en de motoriek voeding krijgen.

* willen wij de kinderen begeleiden naar de opbouw van een eigen levenshouding waarbij wij de christelijke waarden centraal als baken voor(op)stellen.

Deze opdrachtverklaring van de vzw KOM is het uitgangspunt van waaruit de praktische schoolwerking via concrete beslissingen of verbeteracties wordt uitgewerkt; zij vormt met andere woorden de basis voor de doelgerichtheid en de gelijkgerichtheid (neuzen in dezelfde richting) waarmee de geledingen van onze scholen verschillende acties ondernemen. Zij is verder ook het referentiekader van waaruit leerkrachten, schoolleiding en – bestuur naar verschillende doelgroepen (o.a. de ouders) communiceren en van waaruit ze hun werk en hun keuzes verantwoorden. Iedere school kan vanuit een gezamenlijke bezinning tussen leerkrachten en directie over de kernopdrachten van de vzw KOM, verdere verfijningen aanbrengen aan de definiëring ervan om te komen tot de vastlegging van een concreet schooleigen opvoedingsproject. Een schooleigen opvoedingsproject dient bekrachtigd te worden door het schoolbestuur.

Vzw KOM, Gasthuisstraat 21 1785 Merchtem

Voorzitter : Dhr. Fons Heyvaert

Email: fons.heyvaert@terdreef.org

De leerkracht, die doet ertoe.                                                                                                 

Het schoolteam     

1A       juf Leen Van Malderen

1B        juf Lisa Van Weverberg

1C        juf Lien Parijs

2A       juf Sara Robberechts

2B        juf Laura Lauwers

2C        meester Klaas Van den Bulke

3A       juf Sanne De Ridder

3B        juf Karien Van Stichel en meester Pieter Leemans

4A       juf Anne-Mie Asselman en juf Kathleen Van Hoeymissen

4B        juf Laure Hermans

5A       juf Jana Lietanie

5B        meester Joke Legroux

6A       meester Toon De Munter en juf Ann Ceuppens

6B        juf Maaike De Block en juf Ann Ceuppens

           

Lichamelijke opvoeding        meester Kristof De Geest

Bewegingsleerkrachten         meesters Kristof De Geest en Jan De Keersmaecker

Zorgcoördinator                    juf Karin Meersman

Ambulante leerkrachten       juf Griet Asselman, juf Ann Ceuppens, juf Kathleen Van Hoeymissen,                            

                                                 juf Elly Moyens, meester Pieter Leemans en juf Ilse De Buyser 

ICT-coördinator                     Guido Van De Maele en Farid Goreishvand

 

De medewerkers en vrijwilligers, die het verschil maken.

De directeur, een bezielende kracht.

Directie Vrije Lagere School Ter Dreef

Dhr. Kenny Nuyts

Gasthuisstraat 21

1785 Merchtem

Telefoon: 052 37 19 35

e-mail: directie@terdreef.org

website : www.terdreef.org

 

We kunnen rekenen op jou, je bent een stapsteen in onze dreef.

Dank je wel!

 

Onze DREEF nodigt uit…

geeft zin om te leren en te leven. 

 

In het centrum van het dorp mag je ons schoolhuis met 14 klassen vinden. Met het woon-zorgcentrum als buur biedt een groene dreef ons toegang tot wat moois: een toffe school ‘open en toegankelijk’ waar jij ‘KIND’ centraal staat.

Hier mag je je thuis voelen en met vele vrienden de rijkdom ervaren van samen leren en samen leven. Zo ontdek je je unieke persoonlijkheid en groei je op tot een gelukkig kind dat

positief in het leven leert staan.

Gedreven, enthousiaste leerkrachten, met zin voor vernieuwing zijn oprecht met je begaan.

Samen bouwen we aan een kwaliteitsvolle, katholieke dialoogschool waar ieders mening telt en waar in overleg beslissingen genomen worden om er samen voor te gaan.

Dit doen we met vele participanten want samen sterk = samen TER DREEF maken.

 

Liefde…

als een boom met z’n wortels diep in de aarde.

Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.

 

Het hart in de boom vertelt je heel wat over het kloppende hart van onze school.

Hier staan we open en gaan we graag in dialoog met jou, zoals je bent, als christen, als andersdenkende, als andersgelovige. We willen je inspireren met verhalen van Jezus en andere bijzondere geloofsfiguren. In Ter Dreef maken we ook ruimte en tijd om rustig te verpozen, te bezinnen, te bidden. Bijzondere gebeurtenissen vieren we in verbondenheid met elkaar, in de klas, op school en in de parochie. Want samen bouwen we met hart en ziel aan deze school.

 

 

met de klas

 • godsdienstles met betrokkenheid van de leerlingen

• religieus hoekje

• ochtendgebed

• aandacht voor belangrijke figuren in de actualiteit

• gelovige houding en getuigenis van leerkracht

• aandacht voor kerkelijke feestdagen

 • kerkbezoek in de meimaand

 

met de school

• godsdienstmethode voor de hele school: Echt Tov (Pelckmans)

• oktobermaand – missiemaand

• aanzet van advents- of vastenproject

• kerstviering

• deelname aan de Damiaanactie

• vastenvoettocht: de laatste vrijdag van het tweede trimester stappen we voor een goed doel dichtbij en      veraf

• eerste communicantjes en vormelingen worden in de bloemetjes gezet

• dankviering einde schooljaar

 

Een touw met knopen van waarde(n)

 

We nemen het touw letterlijk in handen en leren je sterke waarden knopen.

Waarden die je nodig hebt in je persoonlijke ontwikkeling om uit te groeien tot een ‘GELUKKIG’ mens met het nodige zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

 

1.     In de eerste knoop weven we het woord RESPECT: respect voor jezelf, de ander, je omgeving , de natuur…

2.     Je leert zorg te dragen voor, rekening houden met… en die knoop van VERANTWOORDELIJKHEID geeft je voldoening.

3.     De knoop van VERGEVING vertelt je dat je steeds opnieuw kansen krijgt en dat je ze ook leert geven, hoe moeilijk dit soms ook is.

4.     We leren je SAMEN in GROEP knopen: VER – DRAGEN, VRIENDEN maken, mekaar WAARDEREN en STEUN geven… elkaar GRAAG ZIEN.

5.     Je ervaart in de knoop van POSITIEF kijken naar jezelf, dat het je geen moeite kost om EERLIJK te zijn: je mag zijn wie je bent.

6.     Met knoopjes van HUMOR, OPTIMISME en PLEZIER kunnen we heerlijk GENIETEN van ‘KIND’ ZIJN in Ter Dreef.

7.     Vanuit de boomhut kan je met Drefo vol VERWONDERING stilstaan bij de kleine en grote dingen van het leven, nieuwsgierig naar de anderen en de wereld. HOOPVOL op weg naar de toekomst.

Drefo is de mascotte van onze school, steeds aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen in Ter Dreef: bij de opening of afsluiting van een project, bij de 

vriendschapsdag in september, bij één of ander schoolfeest… Drefo is er altijd graag bij ! 

 

drefo1

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. 

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK.

 

Een positief en veilig leerNEST .

Het beeld van een ‘nest’ roept veiligheid, vertrouwen voor ons op.

Jij mag je hier nestelen zodat je écht tot leren kan komen.

We willen er voor je zijn en een goede band met je opbouwen,

je een duidelijke structuur bieden en grenzen aangeven,

je een pluim geven zodat je vleugels krijgt.

Elk klasnest wordt gebouwd met takjes die bruisen van ideeën, van plezier en van positiviteit

zodat jij graag naar school komt.

met de klas

• onthaalmomenten in de klas

• verschillende samenwerkingsvormen: groepswerk, partnerwerk,

hoekenwerking, contractwerk…

• toneelvoorstellingen bijwonen

• sportklassen in Herentals vijfde leerjaar

•zeeklassen in Oostduinkerke voor derde en vierde leerjaar

• integratie-activiteiten tussen eerste leerjaar en derde kleuterklas

 

met de school

• vriendschapsdag als warm onthaal (begin september)

• herfstfeesten

• projecten: week van de grootouders / vredesweek

• sinterklaasfeest

• kerstfeest

• gedichtendag

• carnaval

• creatieve namiddagen

• eerstecommuniecantjes en vormelingen vieren

• dreeffeesten: kinderdag waarbij activiteiten voor (en deels ook

door) de kinderen worden georganiseerd

• schoolreizen

• een actieve leerlingenraad die regelmatig samenkomt en initiatieven

neemt.

• peter- en meterschap: de leerlingen van het zesde leerjaar dragen

zorg voor die van het eerste leerjaar.

• sportdagen

• Moev-activiteiten

• aandacht voor actualiteit

• samenkomen met Drefo, vriend van ieder kind.

 

open school voor ouders

• onthaalavond voor ouders van nieuwkomers

• meewerken bij creatieve namiddagen

• klassikale en individuele oudercontacten

• actief oudercomité

• logistieke steun van (groot)ouders bij leeruitstappen

• ideeënbus voor leerlingen en ouders

 

aandacht voor

• schoolreglement: werken aan een fijne omgang met iedereen tijdens

de speeltijden en in de klas

• klasafspraken: afspraken binnen de klas om een gezond leef- en

werkklimaat te creëren

• milieu-opvoeding: sorteren van papier en glas en drankkartonnetjes,

werk maken van een nette klas en speelplaats, stimuleren van het

milieubewustzijn via onze MOS-activiteiten zoals Sam de verkeerslang en Strapdag

 

 

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. 

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK.   

 

Samen klimmen.

Al spelend en verkennend,

actief en ondernemend,…

wordt je interesse aangewakkerd en je betrokkenheid verhoogd.

We leren je: hulp vragen en de ander helpen, samen overleggen en samenwerken aan een doel.

Zo ervaar je dat samen leren van en met elkaar, je brengt bij IK + JIJ = samen een sterke WIJ!

 

• onthaalmomenten in de klas

• een actieve leerlingenraad die regelmatig samenkomt en initiatieven

neemt.

• peter- en meterschap: de leerlingen van het zesde leerjaar dragen

zorg voor die van het eerste leerjaar.

• verschillende samenwerkingsvormen: groepswerk, partnerwerk,

hoekenwerking, contractwerk…

• ClIM

• middagactviteiten: schaken, sport, zang

• sportklassen in Herentals vijfde leerjaar

• zeeklassen in Oostduinkerke voor derde en vierde leerjaar

• integratie-activiteiten tussen eerste leerjaar en derde kleuterklas

• gedichtendag

• stimuleren van het milieubewustzijn via onze MOS-activiteiten

• Moev-activiteiten

 

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. 

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK. 

 

 

Loepzuiver zicht… een venster op de wereld.

Het vergrootglas staat symbool voor de aandacht, de nauwlettendheid waarmee we je

willen gidsen op je leerweg.

Met je verrekijker kan je buiten je eigen wereldje treden en jezelf in vraag stellen.

Door een positieve, kritische en vernieuwende bril, kijken we samen met jou naar de wereld om je heen. Je ontdekt je ‘kracht’, je ‘talent’ dat zin geeft in leren en leven.

 

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. 

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK.

Een rugzak vol rijkdom.

Stap voor stap vul je jouw rugzak met een stevig pakket aan kennis, vaardigheden en attitudes. Zo denken wij aan: taal en wiskunde, leren leren, wereldoriëntatie, ICT, muzische vorming, beweging, techniek…

Ons motto hierbij is: vertrekken vanuit je eigen omgeving en ervaren ‘Ik ben wat… met wat ik leer en ik leef met wat ik leer.’

in de klas

• rekenmethode: De Wiskanjers (Plantyn)

• taalmethode: De Taalkanjers (Plantyn)

• niveaulezen als aandachtspunt

• taalinitiatie Frans “Pistache” (die Keure) vanaf het eerste leerjaar

• methode voor Frans vijfde en zesde leerjaar Beaufort (die Keure)

• eigen methode Muzische Opvoeding 

• methode W.O. : De Wereldkanjers

 • leerlijn leren leren

• aandacht voor media: opzoeken op internet, gebruik software op laptop, digibord, …

• werken met gedifferentieerde opdrachten en activiteiten

• leerling – creatief – gerichte opdrachten

• poëziewedstrijd

• aandacht voor opvolging van lessen en taken (aanzet naar

studiebegeleiding)

• beluisteren van gastsprekers: een arts, een ouder, een advocaat, …

uit de klas

• bijwonen van toneelvoorstellingen

• leeruitstappen: de onmiddellijke schoolomgeving – zoals het

Lijsterbespark -, de VERO-route, het huis van de Sint, de poel, naar de boomgaard, naar de fietsenmaker, naar de boerderij, dinobezoek in het museum voor Natuurwetenschappen, de Ijzer, het bos, de Zoo, schoolmuseum, het Kindermuseum, Speelgoedmuseum, de milieuboot, het Federaal Parlement, het planetarium, bedrijfsbezoek, chocoladefabriek Côte d’Or…

projecten

• projectweek: met heel de school werken rond eenzelfde thema

• de week van het bos

• de jeugdboekenweek

• werken aan belangstellingspunten per leerjaar/klas

sport

• 14-daagse zwembeurt met zwemrapporten en brevetten op het

einde van het schooljaar

• wekelijks uurtje sport

• wekelijks uurtje beweging

• sportdag met bijzondere aandacht voor meerkeuzeactiviteiten

• initiatielessen in samenwerking met lokale sportclubs

• intense deelname aan activiteiten van Moev

Een jonge boom vraagt ZORG en STEUN.

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.

 

Kind, je bent uniek en anders dan alle anderen.

Als zorgende school willen we hier oog voor hebben.

We bieden je steeds nieuwe kansen omdat we geloven in jouw groeimogelijkheden.

Als je leerpad moeilijk is, ontwikkelen we met jou een traject op maat,

zoeken we je interesses, je talenten, je mogelijkheden…

rekening houdend met je thuissituatie, je taal…

We dagen je uit om je grenzen te verleggen en moedigen je met een positief complimentje

aan om door te gaan.

Dit vraagt van ons als team een focus op betekenisvol leren, differentiatie, variatie in werkvormen…

een zorgzaam overleg en open communicatie, in het bijzonder met je ouders.

Naast dit alles blijven we steeds rekening houden met de draagkracht van onze school.

 

begeleiding en overleg

• leerlingvolgsysteem in Questi

• kangoeroewerking

• sticordi maatregelen

• leestraining

• individuele oudercontacten oktober, februari en juni

• klassikaal oudercontact aan het begin van elk schooljaar

• specifieke zorg- en GOK beleid (Gelijke Onderwijskansen)

• MDO: Multidisciplinair overleg (leerkracht, ouders, CLB en directie)

• CLB – vertegenwoordiging

• samenwerking met  ondersteuningsnetwerk

• samenwerking met therapeuten

 

Geschiedenis van Ter Dreef

I. TER DREEF

We draaien de tijd even terug, naar 1980 toen de naam Ter Dreef gekozen werd. In de schoolkrant, lichtte de vorige directie van onze school Christiane Biesemans de naamgeving even toe.

Wij citeren: Wat zegt… EEN NAAM?

De lange betiteling van onze “vrije kleuter- en lagere meisjesschool” in de Gasthuisstraat te Merchtem deed ons al lang de zoektocht openen naar “EEN NAAM” voor onze school!

Speurtochten in het verleden… tot eeuwen terug… hebben voor dit perceel grond alleen maar “trieste benamingen” als ziekput, Steenhuffelstraat en Gasthuisstraat in de geschiedenis geschreven!

Alles duidde immers op de verzorging van zieken in het toenmalige gasthuis.

In 1875 begonnen de zusters van hetzelfde gasthuis met het bouwen van “ene school in de Gasthuisstraat”. Een nieuwe dreef werd aangelegd in 1890.

Onze school was dus werkelijk gelegen aan “de dreef” van de Gasthuisstraat.

Niet alleen om dit nabije verleden in ere te herstellen, maar ook omdat die naam een uitnodiging inhoudt voor het kind van vandaag…

daarom kozen wij uiteindelijk de doopnaam voor onze school: “Ter Dreef”

In de kronieken van Merchtem mag dan ook terecht aangevuld worden: “Na 105 jaar gaf men aan de school in de Gasthuisstraat een naam, die verleden en toekomst oproept…”

 

WAARHEEN LEIDT DE WEG?

Buiten de gevoelswaarde van heemkundig erfgoed heeft de naam ‘Ter Dreef’ een uitnodiging in zich die voor elk persoonlijk andere beelden oproept…

 

DREVEN leiden naar kastelen…

DREVEN als toegang tot een bos…

DREVEN als rustige verpozing…

DREVEN als speelse uitnodiging…

 

EEN DREEF GEEFT TOEGANG TOT WAT MOOIS !

TER DREEF NODIGT UIT… als doorgang naar het leven.

Is een dreef geen rustig genieten en toch onderweg zijn? Men bouwt er geen huis… men kan er alleen doorheen wandelen, stoeien, pratend, vriendschap sluiten, genieten van schoonheid, bewondering leren, natuur ervaren, dromen, zich vrij voelen, even stilstaan, verder wandelen, vruchten rapen, krakende bladeren beluisteren, vogels horen fluiten, leren leven want bomen kennen jaargetijden… Naar het einde van de dreef kijken en als je er bent nog eens terugblikken en denken: HOE MOOI!

Beste mensen, is dit te ver gezocht als wij het schoolleven van een kind tussen 3 en 12 vergelijken met een dreef… Waarin bomen als mensen zijn: hoog en laag, recht en krom, oud en jong, maar in het geheel een dreef die een duidelijke richting toont en opeenvolgende ervaringen wakker maakt… opdat elk kind in die speelse dreef zijn eigen kind-zijn mag beleven!

 

 

dreef

De oude dreef in de Gasthuisstraat

 

 

Hier wil ik boom zijn   

met mijn wortels in de grond

mijn takken naar de anderen

mijn bladeren als bescherming.