Sfeerbeelden

drefo1.jpgZORG

Zorg en SES

"Ieder kind heeft z'n eigen plaatsje in onze schoolgroep"

Onze school wil optimale kansen geven aan alle leerlingen in een zo gunstig mogelijk leer- en leefklimaat. Als team willen we een "brede zorg" dragen voor alle kinderen. Kinderen ondersteunen, begeleiden, oriënteren en dit op de verschillende domeinen van hun ontwikkeling, blijft ons streefdoel.

In samenspraak met de klastitularis, directie en zorgcoördinator trachten we zo veel mogelijk kinderen individueel of in groep te helpen.

De extra SES-lestijden worden vooral aangewend in het eerste en tweede leerjaar omdat hier de nood het grootst is en hier preventief kan worden gewerkt. Er wordt ondersteuning geboden bij lezen, schrijven, rekenen.

Met de nodige differentiatie en remediëring in de klas kunnen heel wat problemen opgespoord en verholpen worden. Enkele voorbeelden van differentiatie in Ter Dreef: leestraining, kangoeroeklas, sticordimaatregelen, leerstofafbakening,…

  • De kangoeroeklas is er om uitdaging te geven aan bepaalde leerlingen. Onze kangoeroewerking situeert zich op 2 niveaus: in de klas en bij de zorgcoördinator.
  • De leestraining helpt leerlingen vooruit bij het technisch lezen.

Samen met hulpverleners van buiten de school waaronder

  • CLB-medewerkers
  • revalidatiecentrum
  • logopediste (komt desgewenst op school buiten de lesuren)
  • GON-begeleiding (op school)
  • rekentherapeute
  • andere therapeuten

kunnen we de meer specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen aanpakken.

Het verhelpen van de problemen gebeurt steeds in overleg en samenwerking met de ouders.

Met heel wat inspanningen binnen en buiten onze school zorgen wij ervoor dat ieder kind zich goed en gewaardeerd kan voelen.