Het schoolbestuur

Het schoolbestuur, een sterke organisatie.

De scholen behorende tot de vzw KOM willen, naast een plaats voor kennisoverdracht, tegelijk een christelijk geïnspireerde leef- en leergemeenschap zijn waar kinderen zich kunnen ontplooien tot goed opgeleide, zelfstandige doch tevens sociaalvoelende jongvolwassenen op weg in hun groeibeweging naar een eigen levensbeschouwelijke identiteit. Binnen deze visie:

* willen wij, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, elk kind, met zijn specifieke talenten en tekortkomingen, kansen geven om zich te ontplooien tot enerzijds een zelfstandige (opgeleid, kritisch, weerbaar, creatief) maar anderzijds ook een sociaalvoelend persoon.

* willen wij streven naar maximale kwaliteit via eigentijdse pedagogiek en didactiek teneinde via het meest efficiënte pad de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor ieder kind te kunnen bereiken.

* willen wij werken aan de totale persoonlijkheid van de kinderen waarbij niet enkel de kennis benadrukt wordt, maar waar ook het emotionele en de motoriek voeding krijgen.

* willen wij de kinderen begeleiden naar de opbouw van een eigen levenshouding waarbij wij de christelijke waarden centraal als baken voor(op)stellen.

Deze opdrachtverklaring van de vzw KOM is het uitgangspunt van waaruit de praktische schoolwerking via concrete beslissingen of verbeteracties wordt uitgewerkt; zij vormt met andere woorden de basis voor de doelgerichtheid en de gelijkgerichtheid (neuzen in dezelfde richting) waarmee de geledingen van onze scholen verschillende acties ondernemen. Zij is verder ook het referentiekader van waaruit leerkrachten, schoolleiding en – bestuur naar verschillende doelgroepen (o.a. de ouders) communiceren en van waaruit ze hun werk en hun keuzes verantwoorden. Iedere school kan vanuit een gezamenlijke bezinning tussen leerkrachten en directie over de kernopdrachten van de vzw KOM, verdere verfijningen aanbrengen aan de definiëring ervan om te komen tot de vastlegging van een concreet schooleigen opvoedingsproject. Een schooleigen opvoedingsproject dient bekrachtigd te worden door het schoolbestuur.

Vzw KOM, Gasthuisstraat 21 1785 Merchtem

Voorzitter : Dhr. Manu Verhelst

Tel.: 052 37 26 47