Schoolraad

Schoolraad Ter Dreef – kleuter en lagere school

Er is een gezamenlijke schoolraad voor de kleuter en de lagere school Ter Dreef. Volgens het participatie-decreet kunnen inrichtende machten één schoolraad oprichten voor verscheidene scholen waarvan de vestigingen gelegen zijn in dezelfde gemeente of binnen een straal van twee kilometer. Als voorwaarde geldt dat alle betrokken scholen behoren tot het basisonderwijs. 

Wat doet de schoolraad?

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom geeft de directeur bij elke vergadering een stand van zaken. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema’s, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz.. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten: Vaak zijn de adviezen die de schoolraad formuleert publiek toegankelijk (ad valvas en/of via de schoolwebsite).

Vanaf 1 mei 2017 kan u een beknopt verslag van de vergaderingen op deze pagina lezen.

Wie zit in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee)vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap. De directeurs en het schoolbestuur wonen de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem.

Vertegenwoordigers van de ouders : Tom Meysman en  Lieven Scheirlinckx

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap : Mijntje Robberechts en Hilde Aelbrecht

Vertegenwoordigers van het personeel : Annelien Hofmans en Anne-Mie Asselman

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Leen Merckx en Chris Van Obberghen

Directies : Anne Wielandts en Kenny Nuyts

Voorzitter : Annelien Hofmans

Secretaris : Hilde Aelbrecht

Contact: jufannelien2b@gmail.com