ZORG

Zorg 

"Ieder kind heeft z'n eigen plaatsje in onze schoolgroep"

Onze school wil optimale kansen geven aan alle leerlingen in een zo gunstig mogelijk leer- en leefklimaat. Als team willen we een "brede zorg" dragen voor alle kinderen. Kinderen ondersteunen, begeleiden, oriënteren en dit op de verschillende domeinen van hun ontwikkeling, blijft ons streefdoel.

In samenspraak met de klastitularis, directie en zorgcoördinator trachten we zo veel mogelijk kinderen in groep of individueel te helpen.

Er wordt gekozen om in het 1ste en 2de leerjaar kleine klasgroepen te vormen zodat de zorg door de klasleerkracht kan geboden worden. In de klassen van het 3de tot en met het 6de leerjaar wordt er extra ondersteuning geboden door ambulante leerkrachten. Dit gaat van begeleiden in kleine groep tot co-teaching op de klasvloer. Dus elke week wijzigt dit volgens de noden van de leerlingen en de leerkrachten. Met de nodige differentiatie en remediëring in de klas kunnen heel wat problemen opgespoord en verholpen worden.

Enkele voorbeelden van differentiatie in Ter Dreef: leestraining, kangoeroeklas, sticordimaatregelen, leerstofafbakening,…

  • De kangoeroeklas is er om uitdaging te geven aan bepaalde leerlingen. Onze kangoeroewerking situeert zich op 2 niveaus: in de klas en bij juf Karin.
  • De twistboekjes bieden uitdaging tijdens de wiskunde- en taallessen voor enkele leerlingen.
  • De helpertjes willen kinderen en ouders helpen om gericht te oefenen. 

Samen met hulpverleners van buiten de school waaronder

  • CLB-medewerkers
  • revalidatiecentrum
  • logopediste (komt desgewenst op school buiten de lesuren)
  • GON-begeleiding (op school)
  • rekentherapeute
  • andere therapeuten

kunnen we de meer specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen aanpakken.

Het verhelpen van de problemen gebeurt steeds in overleg en samenwerking met de ouders.

Met heel wat inspanningen binnen en buiten onze school zorgen wij ervoor dat ieder kind zich goed en gewaardeerd kan voelen.